Ketua Pegawai Maklumat

Mengenai
Ketua Pegawai Maklumat

Ketua Pegawai Maklumat (CIO) bagi Majlis Daerah Lenggong ialah Setiausaha, Majlis Daerah Lenggong.

Nama

Muhammad Khairul Ameer bin Abbas

Jawatan

Setiausaha Majlis Daerah Lenggong

Email

mkhairulameer@mdlg.gov.my

Telefon

05-7677 207/307 Samb. 103

Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:

Dasar

Membantu Setiausaha Kerajaan Negeri Perak dalam melaksanakan tugas - tugas yang melibatkan keselamatan ICT;

Keselamatan

Menentukan keperluan keselamatan ICT;

Merancang

Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti penyediaan Dasar Keselamatan ICT Majlis Daerah Lenggong serta pengurusan risiko dan pengauditan;

Peranan

Bertanggungjawab ke atas perkara - perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT Majlis Daerah Lenggong