MENU

Undang-undang dan Undang-undang Kecil dan Peraturan Yang Diterimapakai

 • Akta Kerajaan Tempatan (171)
 • Akta Perancangan Bandar & Desa (172)
 • Akta Jalan, Parit & Bangunan (133)
 • Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1988
   
  • PK.PU.21/8 Disember 1988
 • Akta Makanan 1983 (Akta 281) (Telah diluluskan dalam Mesyuarat Penuh Majlis 30.1.1988)
 • Peraturan-peraturan Makanan 1985 - P.U.(A)437/85 (Telah diluluskan dalam Mesyuarat Penuh Majlis 30.1.1988)
 • Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 (Akta 154) (Telah diluluskan dalam Mesyuarat Penuh Majlis 30.1.1988)